Tilbage til webshop

Om Opholdsstedet Moesgaard

Opholdsstedet Moesgaard blev grundlagt i 2001 af Richard Rasmussen.

Opholdsstedet er drevet som en selvejende institution med en professionel bestyrelse. Fonden Opholdsstedet Moesgaard oprettede i 2015 endnu et opholdssted, og i dag består opholdsstedet således af afdelingerne Moesgaard og Fredhøj - begge indeholdt beskæftigelse- og aktivitetstilbud.

I 2023 trådte Richard af, hvorefter Maren overtog som forstander.

Både Moesgaard og Fredhøj er godkendt til at modtage beboere jf. lov om social service §§ 107 og 108. Fælles for beboerne er, at de er indskrevet på grund af psykisk udviklingshæmning. For nogle beboere gør det sig også gældende, at de er her på grund af tilsynsdomme. 

Vi ønsker at skabe en sammenhængende og indholdsrig hverdag for vores beboere. Det betyder, at når beboere indskrives på en af afdelingerne, indskrives de også i vores beskæftigelse- og aktivitetstilbud jf. lov om social service §§ 103 og 104. 

Moesgaards og Fredhøj

Moesgaard og Fredhøj er begge behandlingstilbud. Vi rummer mange forskelligheder og med vores faglige tilgang formår vi at tage hånd om beboere, som kræver noget særligt. Vi giver ikke op på mennesket og vi forstår, at nøglen til forandring ligger ved os. Vi må derfor gøre os umage og ved hjælp af en koordineret indsats, stille os til rådighed for beboeren. Vi tror på, at alle mennesker har potentiale og mulighed for at opnå livsglæde. Det er vores opgave at tilbyde de nødvendige rammer herfor.

Det er vigtigt for os, at her er tale om beboernes hjem og at dagligdagen derfor tilrettelægges herudfra. På begge afdelinger findes der hjemlige rammer, som bærer præg af, at her er hjertevarme og rummelighed. Beboerne skal opleve, at vi er nærværende, at vi har overskud og at vi udviser omsorg – vi er her fordi vi vil hinanden. Vi tror på en anerkendende tilgang, hvor vi inspirerer hinanden til positive handlinger.

Naturen og mulighederne

Vi bruger gerne naturen omkring os og de muligheder det giver. Vi er stolte af vores biavl, frugtplantage og væksthus. Vi finder en glæde ved at være selvforsynende, i det omfang det for os er muligt. Vi er placeret lidt ude på landet og værner om det gode naboskab. Vi har et godt samarbejde med lokalområdet og sammen hjælper vi hinanden. Det skaber tryghed for vores beboere.

Som opholdssted må vi kontinuerligt udvikle os og tilpasse os – tilpasse os beoernes udvikling og sammensætning, men også samfundets behov. Vi ved, at kravene til området er stødt stigende, og derfor har vi hele tiden det lange lys på, så vi sikrer os et godt fundament – både for nuværende og på sigt. Vi er her for at gøre en forskel for udsatte voksne, som kræver specialiseret støtte i dagligdagen. Det betyder, at vi tilrettelægger og sammensætter tilbud – og udviser socialt ansvar. Vi tænker i nye måder at gøre tingene på og i nye projekter, om nødvendigt. Vi er fleksible og ser mulighederne.

Pædagogisk retning

På Moesgaard og Fredhøj arbejdes der ud fra et fælles fagligt neuropædagogisk afsæt. Det er neuropædagogikken som danner rammen for vores faglig tilgang og tilrettelæggelse af behandlingsplaner. Vi tror samtidig på, at en hver vellykket udvikling, tager afsæt i den trygge relation. Der betyder, at relationspædagogik ligeledes er en del af vores faglige bevidsthed.

Kort om Neuropædagogik:

Neuropædagogik kan defineres som pædagogiske overvejelser og fremgangsmåder på baggrund af viden om hjernens funktion og funktionshæmninger i forbindelse med dysfunktioner og skader.

I forlængelse heraf kobles blandt andet neuropsykologisk og specialpædagogisk viden med sigte på at støtte det enkelte menneske i at kompensere for sine begrænsninger og dermed udnytte og udvikle nye ressourcer.

De pædagogiske overvejelser og tiltag sker gennem fokus på konteksten og samspillet. Neuropædagogisk praksis er således rettet mod tilpasning af rammer, struktur og samspil, så det bedst muligt understøtter den enkeltes livskvalitet og trivsel.

Kort om relationspædagogik:

Relationspædagogik handler bl.a. om at udvikle et værdigt liv i et ligeværdigt samspil med mennesker med nedsat funktionsevne. Relationsarbejdet kan betegnes som fundamentet for det pædagogiske arbejde.

Vores udgangspunkt er, at få opbygget nære anerkendende relationer til beboerne. Vi er af den opfattelse, at disse nære anerkendende relationer udgør den sikre base, som er en forudsætning for beboerens videre udvikling.

Vi ser desuden den nære relation, som et vigtigt redskab i forhold til beboerens identitetsdannelse, idet mennesket skaber og udvikler sin opfattelse og identitet i et konstant samspil med sine omgivelser. Vi spejler os i vores medmennesker.

For begge afdelinger gør det sig gældende, at vi er bevidste om, at den pædagogiske indsats leveres gennem en god relation og kontakt, men at fagligheden dokumenteres på skrift.