Livet på Opholdsstedet
Moesgaard :
Stram struktur og
høj fleksibilitet. 

Pædagogik. De faglige rammer

Den overordnede pædagogiske linje indeholder nøgleord som struktur, forudsigelighed, fællesskab, respekt, medbestemmelse og ansvar. På Moesgaard ønsker vi at skabe en hverdag, der er sammenhængende og tryg for den enkelte beboer. Dette tilstræbes igennem en kortlægning af den enkelte beboers ressourcer, behov, begrænsninger og problemstillinger. Beboerne har på trods af en stram struktur i hverdagen mulighed for udfoldelse af egne interesser, idet vi ønsker at fastholde dem i en positiv trivsel og derved skabe mulighed for udvikling gennem motivation. Strukturen anses for nødvendig for at skabe og opretholde et miljø med disse muligheder for personlig udvikling og trivsel.

Den pædagogiske behandling er et indarbejdet element både i beskæftigelsen og i fritiden. Behandlingen beror på en løbende udarbejdelse af individuelle handleplaner og der tages i hvert enkelt tilfælde udgangspunkt i beboerens anamnese og journalbeskrivelse. Informationer og oplysninger herfra sammenholdes med egne observationer set ud fra en neuropædagogisk synsvinkel og der udarbejdes herefter individuelle handleplaner med både kortsigtede og langsigtede udviklings- og trivselsmål. Handleplanerne justeres i takt med beboerens udvikling og behov.

Dagligt noteres og evalueres de samlede begivenheder på Moesgaard. Der sker en rapportering både ved personalets vagtskifte og midt på dagen, når beboerne holder ”stilletime” som en del af deres frokostpause fra værkstederne eller anden beskæftigelse. På den måde sikres det, at personalet er opdaterede på de enkelte beboeres specifikke og aktuelle situation.

I forhold til magtanvendelse tages der udgangspunkt i det nye cirkulære, og indberetning sker efter gældende regler.

 
 
Opholdsstedet Moesgaard | CVR: 26280451 | Arnborgvej 15, 6933 Kibæk  | Tlf.: 9719 1280